Έρευνα

Η έρευνα βρίσκεται στο κέντρο της φιλοσοφίας της ΒΙΟΡΥΛ

Η διαχρονική δέσμευση της εταιρίας για την έρευνα και την τεχνογνωσία έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων που συνέβαλλαν δυναμικά στο άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δρόμων σε διάφορους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών όπως αυτών της οργανικής σύνθεσης, της χημικής ανάλυσης και της βιοτεχνολογίας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες ΒΙΟΡΥΛ χρηματοδοτούνται κυρίως από ίδιους πόρους ενώ ένα μέρος τους υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της συμμετοχής της σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με μεγάλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη σύνθεση νέων χημικών ενώσεων, στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, στη μελέτη των φυσικών προϊόντων, στην απομόνωση και την εφαρμογή χημικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αρωματοποιία ή για άλλους βιομηχανικούς τομείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων θρέψης και προστασίας των φυτών μέσα από τη διερεύνηση της φυσιολογίας τους και την αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.